بازیابی داده‌های یک آدرس اینترنتی امن از طریق یک پراکسی ناامن مجاز نیست.

این پراکسی در حال اجرا بر روی یک سرور ناامن است، به این معناست که بازیابی داده‌ها از یک سرور امن مجاز نیست. این خطر وجود دارد که کاربر و سرور گمان کنند که یک کانکشن امن بین این دو برقرار شده است، در حالی که در واقع ارتباط بین کاربر و این پروکسی ناامن است و شنود ممکن است رخ دهد. به همین دلیل ما یک سرور امن در نظر گرفتیم.

این پراکسی بایستی بر روی یک سرور امن راه‌اندازی شود قبل از آنکه برای بازیابی صفحات در سرور امنی دیگر مجاز شود..


CGIProxy 2.1.12 - دانلود - ایمنی راه‌اندازی مجدد